Bookmark and Share     Sitemap
Thyholm Kunstforening

Referat fra Thyholm Kunstforenings generalforsamling 13.10.16

 

 

1. Valg af dirigent

 Niels Stokholm blev foreslået og valgt med applaus af de 32 fremmødte (vistnok ny rekord!). Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, på trods af lidt koks mht årstallet i annoncen.

 2. Bestyrelsens beretning

 Beretningen blev som altid leveret af formanden, som startede med at omtale påskeudstillingen. Dorte Visbys udstillede meget fint keramik og Bente Møllers (Mimse) billeder havde skabt lidt debat, hvilket bestyrelsen fandt var en god ting.

 Lene Houe holdt ferniseringstalen, og musikken blev med meget kort varsel leveret af Bodil fra Barslev, som med to timers varsel sprang ind for Anton, som for en sjælden gangs skyld meldte sig syg.

 Sommerudstillingen var lagt i hænderne på Inge Kjær, som alene fyldt rummet med sine smukke askebaserede værker. Måske den smukkeste og mest elegante udstilling vi har haft. Det afspejlede sig også i salget, som slog nye rekorder.

 Talen blev holdt af Knud Bjerregaard Hansen. Inge Kjær var synligt tilfreds med talens referencer til såvel undersøisk planteliv som Askepot(ter).

 Begge udstillinger var godt besøgt med godt og vel 200 besøgende.

 Vores nyligt afholdte tur til Bovbjerg og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig var en god oplevelse, som blev delt af 30 medlemmer.

 Der var tak til Vinsponsor Bent Hargaard, Sparekassen Vendsyssel, Struer Kommune, Pensionist-kustoderne, Automester og Spar.

 Påske 2017 er halvt på plads med maleren Ruth Nielsen. Vi har gjort os tanker om en kunstner til gulvet, ligesom vi har ideer til sommerudstillingen, som jo bliver 25 års jubilæum, og derfor gerne skulle blive noget særligt!

 Beretningen blev godkendt uden kommentarer og spørgsmål.

 3. Fremlæggelse af regnskab

 Regnskabet balancerer med et overskud på 2493,12 på trods af at vi havde indkøbt kunstværker for 13.280,-.

 Foreningen har i øjeblikket 100 medlemmer.

 Også regnskabet blev godkendt uden kommentarer og spørgsmål, men med applaus.

 4. Fastsættelse af kontingent

 Igen i år blev det foreslået og vedtaget at kontingentet er 150,-

 5. Indkomne forslag

 Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 6. Valg til bestyrelsen

Der var genvalg til Else Jensen og nyvalg til Lilly Bjerregaard Nielsen

 Søren Landkildehus og Karsten Jørgensen blev genvalgt som suppleanter.

 7. Valg af revisor og 1 suppleant

 Der var genvalg til Niels Poulsen som revisor og nyvalg til Lene Graugaard som suppleant.

 8. Bortlodning af kunstværker

 Else Jensen ”på billetten”

 Anne Marie Holm

 Johannes Hargaard

 Dorte Kjærgaard

 Kalle Schmidt

 Elsebeth Kjeldahl

 Niels Stokholm

 Jørgen Dissing

 Kersti Brauner

 Ingerlise Rysgaard

 9. Evt.

 Formanden takkede Marion for at have varetaget kassererhvervet i 20 år. Der har altid været styr på økonomien, selv når andre bestyrelsesmedlemmer har haft lidt for urealistiske ideer mht. indkøb af kunstværker.

 Til gengæld takkede Marion for 20 år, som nok har indeholdt meget arbejde, men som til gengæld aldrig har været kedelige.

 Generalforsamlingen kvitterede med applaus.

 

Ref.: Steen Andersen

 

Herefter konstituerede den nye bestyrelse sig:

 

Formand: Elsemarie Lauesen

 Næstformand: Else Jensen

 Kasserer: Lilly Bjerregaard Nielsen

 Sekretær: Steen Andersen

 Søren Nørskov

 Næste års generalforsamling afholdes torsdag 26. oktober 2017 kl 18.00.

 

 

 

Referat fra Thyholm Kunstforenings generalforsamling 29.10.15

 

 

1. Valg af dirigent.

 Efter at formanden havde budt velkommen og de 29 fremmødte havde sunget Det lysner over agres felt, blev Niels Stokholm foreslået og valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig, og gik straks over til næste punkt.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 Formanden lovede en kort beretning, og koncentrerede sig om årets tre hovedaktiviteter. Påskeudstillingen med Mariane Majgaard og Ole Kildegaard var velbesøgt og velrost. På Elsemaries vagtdag havde en gæst sagt, at det var imponerende, at man i så lille en by kunne opleve både Thyholm Kunstforening og Mississippi, så det lader til, at vi supplerer hinanden godt.

 Sommerudstillingen med Ulla Houe som både maler, skulptør og sanger var også en god oplevelse. Og borgmester Mads Jacobsen, som holdt åbningstalen, var imponeret over såvel foreningens arbejde som de fine forhold i Kulturhuset. Lad os håbe, at han husker det, næste gang de skal have en nedrivningsrunde i kommunens bygningsmasse.

 Kunstturen til Sanne Friis i Villerslev var en god oplevelse for de 20 deltagere, som nød kunsten og den lækre mad.

 Påskeudstillingen 2016 er ”halvvejs” på plads med maleren Bente Møller (Mimse). Vi er i forhandlinger med en keramiker, men det er endnu ikke helt på plads.

 Det er sommerudstillingen til gengæld. Her kommer Inge Kjær fra Ulfborg. Hun udstiller tegninger, malerier og skulpturelle krukker m.m. Alt sammen med aske som gennemgående materiale. Det hele er holdt i overvejende grå toner.

 Til slut takkede formanden vore sponsorer, ”Det anonyme medlem”, som betalte en annonce, Bent Hargaard for ferniseringsvin, Anton for musikken, kustoderne og Sparekassen Vendsyssel for plakater, annonce, husly og øl/vand til generalforsamlingen.

 Der var ingen kommentarer til beretningen, hvilket dirigenten udlagde som en godkendelse.

 

3. Fremlæggelse af regnskab.

 Kassereren redegjorde for enkelte detaljer i regnskabet. Det fik Dorte Kjærgaard til at kommentere på vores provision, som kun er på 15%. Hun mente, at det var rart, at der stadig findes kunstforeninger med så lav en provision. Marion svarede, at vi jo ikke skal profitere af salget, og herefter blev regnskabet godkendt med applaus.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

 Bestyrelsen foreslog (igen-igen) et uændret kontingent på 150,-. Det blev vedtaget.

 

5. Indkomne forslag.

 Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen.

 Der var genvalg til Elsemarie Lauesen, Steen Andersen og Søren Nørskov

 Også 1. suppleant Søren Landkildehus og 2. suppl. Karsten Jørgensen blev genvalgt.

 7. Valg af revisor og 1 suppleant.

 Der var genvalg til Niels Poulsen og Lilly Bjerregård Nielsen

 

8. Bortlodning af kunstværker.

 Birthe Harkamp ”på billetten”

 Anton Lyhne

 John Christoffersen

 Svende Grøn

 Jens Eriksen

 Birthe Harkamp

 Karsten Jørgensen

 J.J. Lind

 

9. Evt.

 Der var ingenting til dette punkt, så dirigenten kunne takke en årvågen forsamling, og formanden kunne takke dirigenten.

 

Ref.: Steen Andersen

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

 

Formand: Elsemarie Lauesen

 Næstformand: Else Jensen

 Kasserer: Marion Hvirgeltoft

 Sekretær: Steen Andersen

 Søren Nørskov

 

Næste års generalforsamling vil blive afholdt torsdag 13. oktober 2016.

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2015

Torsdag den 29. oktober kl. 18.00

(BEMÆRK TIDSPUNKTET)

i

Sparekassen Vendsyssels mødelokale, Nørregade, Hvidbjerg

( indgang i gården )

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bortlodning af indkøbte kunstværker

P.b.v.

Elsemarie Lauesen

 

 

Referat fra Thyholm Kunstforenings generalforsamling 30.10.14

 

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen til 23 medlemmer, som i anledning af at det var ”Spil Dansk Dag” blev bedt om at istemme Jylland mellem tvende have. Herefter valgtes Niels Stokholm til dirigent, og han fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, og dermed lovlig.
 
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden havde forlagt første side af sit manuskript, men gennemførte alligevel i vanlig sikker stil. Påskeudstillingen med de lokale kunstnere Gitte Klokker og Pia Christiansen havde været en god oplevelse med 70-80 ferniseringsgæster og et jævnt besøg hen over påskedagene. Vores forventning til at Iben Toft Nørgård ville kunne tiltrække et ungt publikum tilsommerudstillingen, holdt stik. Og nogle af børnene tog deres forældre med, så vi så en del helt nye udstillingsgæster. Igen ca. 80 til ferniseringen, og gæstebogen afslørede, at en del udenbys også havde lagt turen om ad Kulturhuset.
 
Påskeudstillingen 2015 er på plads med maleren Ole Kildegård og keramiker og grafiker Mariane Majgård. Igen forholdsvis lokale kunstnere.
 
Den ”lovede” kunsttur var ikke blevet til noget, da bus og entréer ville få deltagerprisen op på mellem 400 og 500 kr. Der var alligevel ønske fra medlemmerne om evt. at forsøge med privat transport.
 
Der var tak til vores kustoder og årets sponsorer, som var Hargaards Vinimport,Sparekassen Thy, Hvidbjerg Bank, Struer kommune og ikke mindst Sparekassen Vendsyssel, som bl.a. trykker vores plakater og atter i år lagde hus og ølkasse til generalforsamlingen.
 
3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik tallene, og regnskabet blev godkendt med applaus.
 
4. Kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150,- blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.
Heller ikke i år var der kommet forslag fra medlemmerne.
 
6. Valg til bestyrelsen.
Der var genvalg til Marion Hvirgeltoft og Else Jensen

 Også genvalg til Søren Landkildehus (1.suppl.) og Carsten Jørgensen (2.suppl.)

 

7. Valg af revisor + 1 suppleant

 Der var genvalg til Niels Poulsen og Lilly Bjerregård Nielsen (suppl.)

 

8. Bortlodning af kunstværker.

 Der var indkøbt for 13.650,- og de heldige var:

 Vibeke Nielsen (på billetten)

Else Sindberg

Marion Hvirgeltoft

 Lilly B. Nielsen

 Karen Margrethe Fisker

 Midtpunktet

 Lytten Andersen

 

9. Evt.

 Der var ikke noget til dette punkt, så der var tak til forsamlingen for god ro og orden og til dirigenten for god mødeledelse.

 

Ref.: Steen Andersen

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 Formand: Elsemarie Lauesen Næstformand: Else Jensen Kasserer: Marion Hvirgeltoft Sekretær: Steen Andersen Søren Nørskov.

 

Næste års generalforsamling afholdes torsdag 29. oktober 2015.

 

Det hænder, at det ville være formålstjenligt at kunne kontakte medlemmerne pr. e-mail. Derfor bedes I sende jeres navn, medlemsnummer og mailadresse til: steen-andersen@sol.dk

 

Jeg lover, at jeg ikke skal fylde jeres indbakke med spam.
Mvh. Steen Andersen
Referat fra Thyholm Kunstforenings generalforsamling 30.10.14


 

 

Ordinær generalforsamling 2014

 

Torsdag den 30. oktober kl. 18.00

(BEMÆRK TIDSPUNKTET)

i

Sparekassen Vendsyssels mødelokale, Nørregade, Hvidbjerg

( indgang i gården )

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bortlodning af indkøbte kunstværker

P.b.v.

Elsemarie Lauesen

 

 

 

 

 

Referat fra Thyholm Kunstforenings generalforsamling 31.10.2013

1.  Valg af dirigent

Efter at have budt velkommen til 22 medlemmer, foreslog formanden, at generalforsamlingen valgte Hanne Christensen som dirigent. Hun blev valgt med applaus ”lige som de andre år” og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.  Bestyrelsens beretning

Formanden startede med at love en ”så kort som mulig” beretning, og konstaterede, at årets udstillinger med Helga Thagaard i påsken og Flemming Knudsen til sommerudstillingen havde været velbesøgte, og fået gode kommentarer med på vejen. Næste års påskeudstilling er halvvejs i hus, og sommerudstillingen er på plads med Iben Toft Nørgård som eneudstiller. Hun deltog i sommerens Bølgen-projekt og fik en større fanskare blandt de elever, hun arbejdede med. Vi håber, at børnenes begejstring vil medføre, at vi vil få et mere ungdommeligt publikum end vi plejer.

Sten Longfors måtte desværre forlade bestyrelsen i årets løb. Han fik en stor tak og en varm applaus fra generalforsamlingen for sin store indsats gennem 22 år. Calle Schmidt, som afløste Sten i bestyrelsen ønskede ikke at genopstille, og fik også tak fra formanden.

Til slut luftede formanden tanken om en kunsttur, og det blev positivt modtaget. En del museer blev foreslået, men der blev ikke besluttet noget.

Til sidst var der tak til sponsorerne som i år har været Bent Hargaard, Revision Limfjord, Tambohus Kro og sidst men ikke mindst Sparekassen Vendsyssel.

3.  Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet ballancerede med 22.868,92. De 107 medlemmer har betalt 16.050,- i kontingent, og de store udgiftsposter er pasning af udstilling 6.000,- (som vi får i tilskud fra kommunen) og indkøb af kunst for 13.453,-. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål og kommentarer.

4.  Fastlæggelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150,-.

5.  Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

6. valg til bestyrelsen

Der var genvalg til Elsemarie Lauesen og Steen Andersen

Der var nyvalg til Søren Nørskov

Suppleanter blev Søren Landkildehus (1.suppl.) og Carsten Jørgensen (2. suppl.)

7.  Valg af revisor og suppleant

Der var genvalg til Niels Poulsen og nyvalg til Lilly Bjerregård Nielsen som suppleant.

8.  Bortlodning af kunstværker

Niels Poulsen (på billetten) Eskild Højgård Bruno Nordensgård Åse Pedersen Lillian Nielsen Calle Schmidt Christa Jensen Jonna Borup Gerda Pedersen Dorte Kærgaard Vibeke Nielsen

9.  Eventuelt

Der var ingenting til dette punkt, så dirigenten kunne takke for god ro og orden, og formanden kunne takke dirigenten for god ledelse.

Og selv om det ikke er en konkurrence, blev årets generalforsamling afviklet i rekordtid: 30 minutter.

Ref.:  Steen Andersen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Formand:  Elsemarie Lauesen

Næstformand: Else Jensen

Kasserer:  Marion Hvirgeltoft

Sekretær:  Steen Andersen

  Søren Nørskov

Næste års generalforsamling bliver torsdag 30. oktober 2014.

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2012

Torsdag d. 25 okt. kl. 19:30

Sparekassen Vendsyssels mødelokale

Nørregade, Hvidbjerg 

Referat fra generalforsamling

 

1. Valg af dirigent

 Formanden bød velkommen til 24 medlemmer (stort set de samme som sidste år), og foreslog Hanne Christensen som dirigent. Hun blev valgt med applaus, og kvitterede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden gennemgik årets aktiviteter, og omtalte først Påskeudstillingen, som bød på et nyt tiltag, nemlig ”appetitvækkeren” i DagligBrugsen. Vores vinsponsor Lars Pedersen, havde foreslået, at vi lavede en lille reklameafdeling i forretningen ca. 14 dage før udstillingen. Bestyrelsen og kunstnerne havde forskellige opfattelser af, hvor god en idé det var, men det viste sig at blive en succes, som gav en del omtale og også en del besøgende til udstillingen.

 Ane Wöhlk og Hans Felthaus trak ca.80 besøgende til ferniseringen, hvor Vibeke Nielsen holdt åbningstalen. Også de følgende dage var der et godt besøg med ca. 30 pr. dag, og for en gangs skyld blev der også solgt en del.

 Sommerudstillingen med Lillian Birkemose og Flemming Holm blev rost af mange, og specielt ferniseringen var også godt besøgt. Da det var vores 20 års jubilæumsudstilling, var åbningen lagt i hænderne på Ernst Trillingsgård, som holdt en fantastisk tale, ligesom der var gjort lidt ekstra ud af det kulinariske.

 Tak til Struer Kommune, som bidrager til at vi kan få Seniorklubben til at være vagter på udstillingen. Også tak til Anton Lyhne, som gang på gang spiller til ferniseringerne.

 Fremtiden er lidt uvis, da Sparekassen Vendsyssel ikke mener sig i stand til at overtage det fulde sponsorat efter Sparekassen Limfjorden. DagligBrugsens lukning har berøvet os vores gavmilde vinsponsor, og vi er endnu ikke bekendt med Struer Kommunes planer for Kulturhuset, som trænger til en ret kraftig renovering. Vi er på udkig efter nye sponsorer, og håber, at kommunens sparekniv ikke bliver svinget så kraftigt, at vi bliver afskåret fra at bruge Kulturhuset.

 Som en positiv slutning kunne formanden berette, at næste års udstillinger er på plads.

Til påske viser Helga Thagaard træsnit, bronze- og marmorskulpturer.

 Sommerudstillingen byder på noget helt nyt, idet Flemming Knudsen udstiller smykker samt akvarel, maleri og skulptur.

 Til slut var der en tak til Sparekassen Vendsyssel, som stadig støtter os, og som igen havde lagt hus til generalforsamlingen. 

 3. Fremlæggelse af regnskab

Årets omsætning var på 24.341,95 kr. Heraf var der indkøbt kunst for 15.950,- og der var et mindre underskud på 260,24 kr. Kassebeholdningen på 190,03 udløste et spørgsmål til de 3 øre, men ellers blev regnskabet godkendt.

4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150,- blev vedtaget.

 5 Indkomne forslag

 Der var ikke indkommet nogle forslag.

 6 Valg til bestyrelsen

 
Der var genvalg til Marion Hvirgeltoft og Else Jensen
Der var også genvalg til suppleanterne Calle Schmidt og Carsten Jørgensen

7 Valg af revisor og suppleant

 Der var genvalg til Niels Poulsen og suppleant J.J.Lind

8 Bortlodning af kunstværker

(se for neden)

 
Inga Larsen (på billetten)
Anne Marie Holm
Annegrethe Thiesen
Svende Grøn
Marna Mose
Merete Villesen
Kurt Christensen
Birgit Iversen

9 Evt.

 Freddie Hvirgeltoft og Birthe Harkamp reklamerede for den nystartede billedskole, som er startet med 30 børn, og inviterer til et weekend-kursus for voksne ved Christa Jensen.

 Hermed nåede vi op på 36 minutters generalforsamling, og formanden kunne takke dirigenten for god ledelse.

 

 Ref.: Steen Andersen

 

 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 Formand: Elsemarie Lauesen

Næstformand: Sten Longfors

 Kasserer: Marion Hvirgeltoft

Sekretær: Steen Andersen

Else Jensen

 Næste års generalforsamling bliver torsdag 31. oktober 2013.

 

  

 

 



Ordinær generalforsamling 2011

Referat fra Thyholm Kunstforenings generalforsamling 27.10.11

1. Valg af dirigent

Formanden bød de 25 fremmødte velkommen og foreslog Niels Stokholm som dirigent. Han blev valgt, og kunne konstatere at "vi er lovlige".

2. Bestyrelsens beretning v. formanden.

"Vi startede sæsonen allerede 3. april med en dejlig tur til Kunsten i Aalborg. De mange deltagere kunne glæde sig over såvel Aaltos imponerende arkitektur som museets spændende samling. Frokosten var det eneste skuffende ved besøget. På hjemvejen kørte vi igennem Års, hvor vi fik et hurtigt kig på byens mange skulpturer.

Påsken var igen i år lagt i hænderne på vore medlemmer, som havde mange definitioner på emnet "Portrætter". Anna Fomsgårds åbningstale og de mange besøgende var også med til at gøre udstillingen til en succes.

Sommeren var lagt i hænderne på keramikeren Asger Kristensen og maleren Allan Axelsen. Det var et par spændende herrer, men så travlt optaget af andre udstillinger, at de aldrig mødte hinanden. Nogle af de keramiske værker var så tunge, at de svage mænd i bestyrelsen måtte have hjælp fra Freddie og Hans Jørgen. Tak til dem.

Åbningstalen blev holdt af Sparekassens nye direktør Poul Kristensen, som var meget positiv m.h.t. fremtidig hjælp og støtte, og uden al den hjælp vi får fra Sparekassen, var det ikke muligt at gennemføre museumsturene og at holde det ret høje niveau på udstillingerne. Så stor tak til Sparekassen!

Struer Kommune støtter også fint med penge til sommerudstillingen. Pengene fra kommunen går ubeskåret til efterlønsklubben, som passer udstillingen.

Tak til DagligBrugsen for den gode vin til ferniseringerne, og til Anton Lyhne, som beredvilligt spiller hver gang vi beder ham.

 

Næste års påskeudstilling er på plads. Hans Felthaus og Ane Wöhlk udstiller hhv. bronzeskulpturer og malerier.

Vi har endnu ikke lavet aftaler med kunstnere til sommerudstillingen 2012, men vi arbejder på at det skal blive lidt ekstra festligt, da det er foreningens 20-års jubilæumsudstilling."

Beretningen fik applaus, og på spørgsmålet om en udflugt måtte formanden svare, at det blev der ikke resurser til i jubilæumsåret.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Regnskabet balancerer med 23.707,15. Der er købt kunst for 13.400,- og der er et overskud på 958,55.

Regnskabet blev godkendt, og der var ros til bestyrelsen fordi der ikke var udgifter til telefon og bestyrelsesmøder. Hertil kommenterede dirigenten at det jo gerne må koste lidt at have en god hobby!

4. Fastsættelse af kontingent.

Det blev vedtaget at kontingentet skulle være uændret.

5. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogle forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

Der var genvalg til Elsemarie Lauesen, Sten Longfors og Steen Andersen.

Suppleanterne blev også genvalgt, men byttede plads, så Calle Schmidt er 1. suppleant og Carsten Jørgensen er 2. suppleant

7. valg af revisor + 1suppleant.

Der var genvalg til revisor Niels Poulsen og suppleant J.J. Lind.

8. Bortlodning af kunst.

Årets heldige blev:

Anna Ruth Bavnhøj (på billetten)

Pia Christiansen

Ketty Dahl

Anni Svinth

John Christoffersen

Inger Michaelsen

9. Evt.

For en gangs skyld var der noget til eventuelt, nemlig et spørgsmål om lodtrækningsproceduren, som jo heller ikke er særlig gennemskuelig, men efter de flestes mening ganske retfærdig.

Der udloddes først ét kunstværk blandt de fremmødte på generalforsamlingen. "(på billetten)"

Herefter udloddes de resterende værker blandt alle foreningens medlemmer efter følgende regler:

Efter ét års medlemsskab har man ét lod "i posen"

Efter to års medlemsskab to, og efter tre år tre lodder, og så kan man ikke få flere.

Hvis man vinder starter man næste år med ét lod, og arbejder sig så atter op mod de tre lodder.

Man kan kun vinde ét kunstværk pr. år.

Dog er det muligt at vinde både "på billetten" og i den efterfølgende lodtrækning.

 

På trods af punkt 9, lykkedes det atter i år af runde generalforsamlingen af efter 35 minutter.

Ref. Steen Andersen.

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Elsemarie Lauesen

Næstformand: Sten Longfors

Kasserer: Marion Hvirgeltoft

Sekretær: Steen Andersen

Else Jensen

 

Næste års generalforsamling bliver torsdag 25. oktober 2012


 

 

 

  

 Støtter kunsten